แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นนโยบายโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ เป็นประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ และกำหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ข้อ ๑๑ ให้ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขอความร่วมมือศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสถานศึกษาจำนวน ๒ แห่งในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลรายงานตามแบบตรวจติดตามฯ ผ่านทาง evaluate2028@gmail.com ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานดังกล่าวได้ตามไฟล์แนบท้ายนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...