แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่าร้อยละ ๗๐ และผู้เรียนในทุกสังกัดจำนวน
กว่า ๔.๕ ล้านคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินการและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงขอความอนุเคราะห์การรายงานข้อมูล การฉีดวัคซีนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ โดยขอความกรุณาจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ nfetakk@gmail.com จำนวน  ๒ ระยะ ระยะแรก วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระยะที่ ๒ ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามประกาศ ศบค.จังหวัดของแต่ละพื้นที่ สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ขอความกรุณารายงานเป็นรายวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อจัดทำรายงานสรุปภาพรวมการฉีดวัคซีนของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ต่อไป

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...