แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 101/2565 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๘ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รับผิดชอบการตรวจราชการ                  และติดตามประเมินผลตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู                  และบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้กำหนดการตรวจราชการตามนโยบายดังกล่าว วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สถานศึกษาหน่วยรับตรวจ จังหวัดสระแก้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      และมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษาตามกำหนดการ รับการตรวจ ในวันที่                  21 มีนาคม 2565 และรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...