แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้ประสานงานจัดทำกำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุม ซึ่งมีการกำหนดวันตรวจราชการ  ไว้ในเบื้องต้น จึงขอส่งกำหนดการดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารการรายงานข้อมูลประกอบการตรวจราชการฯ ระดับหน่วยงาน และระดับสถานศึกษา ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการรายงานข้อมูลรวมทั้งประสานงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไป

และขอความร่วมมือสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา กรุณาจัดทำข้อมูลตามแบบข้างต้น และส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙  ทางอีเมลล์ nfetakk@gmail.com ทั้งรูปแบบไฟล์สกุล .pdf และ ไฟล์สกุล .doc ก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการ อย่างน้อย ๕ วันทำการ โดยเอกสารฉบับจริง มอบให้ผู้ตรวจราชการ/ ศึกษาธิการภาค/กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ในวันประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการแนบนี้เป็นฉบับปรับปรุงแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...