ศึกษาธิการภาค


ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9

รองศึกษาธิการภาค


แนะนำศึกษาธิการจังหวัด


ข่าวสารประกาศของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ [เอกสารแนบ]


เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 [เอกสารแนบ]


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 [เอกสารแนบ]


รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 [เอกสารแนบ]


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [เอกสารแนบ]


รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 [เอกสารแนบ]


ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อนำมาใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ในโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงานตามโจทย์บริบทในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมเครื่องปริ้นท์เตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-๙๑๔๐CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ศธภ.๓/๗๔๓๐-๐๑๐๙-๐๐๐๑๐/๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย [เอกสารแนบ]


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [เอกสารแนบ]


การศึกษาผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [เอกสารแนบ]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง"การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17" [เอกสารแนบ]


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [เอกสารแนบ]


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [เอกสารแนบ]


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เอกสารแนบ]


ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จำนวน 3 รายการ [เอกสารแนบ]


ประกาศเผยแพร่ ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ [เอกสารแนบ]


ประกาศเผยแพร่ ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ [เอกสารแนบ]


ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จำนวน 5 รายการ [เอกสารแนบ]


รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 [เอกสารแนบ]


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ [เอกสารแนบ]


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ [เอกสารแนบ]


ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จำนวน 4 รายการ [เอกสารแนบ]


แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [เอกสารแนบ]


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [เอกสารแนบ]


รายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [เอกสารแนบ]


รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 DEVELOPMENT OF MONITORING AND EVALUATION COOPERATIVE FORMS BASED ON THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE EFFECTIVE AND CONSISTENT WITH THE DIRECTION OF THE EDUCATION REFORM OF COUNTRY THAILAND 4.0 [เอกสารแนบ]


Best Practice ปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [เอกสารแนบ]


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดกตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [เอกสารแนบ]


ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [เอกสารแนบ]


แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป.ศธ. [เอกสารแนบ]